Tag: tolakangintablet

Bahan - TA A, Bahan - TA BG, Bahan - TA F, Bahan - TA ORI, Bahan - TA PBG, Bahan - TA T, Ingredients
February 1, 2020

Biji Pala

Bahan - TA A, Bahan - TA BG, Bahan - TA F, Bahan - TA ORI, Bahan - TA PBG, Bahan - TA T, Ingredients
February 1, 2020

Kayu Angin

Bahan - TA A, Bahan - TA BG, Bahan - TA F, Bahan - TA ORI, Bahan - TA PBG, Bahan - TA T, Ingredients
February 1, 2020

Kayu Manis

Bahan - TA A, Bahan - TA BG, Bahan - TA F, Bahan - TA ORI, Bahan - TA P, Bahan - TA PBG, Bahan - TA T, Ingredients
January 29, 2020

Kapulaga

Bahan - TA BG, Bahan - TA T, Ingredients
January 15, 2020

Royal Jelly

Bahan - TA A, Bahan - TA ABK, Bahan - TA BG, Bahan - TA F, Bahan - TA ORI, Bahan - TA P, Bahan - TA T, Ingredients
January 15, 2020

Daun Cengkeh

1 2